Curry-nam-bam Seiro Soba@Japanese Noodle Soba Restaurant ”Asahi-ya”, Komazawa-Daigaku,Setagaya, Tokyo, Japan. カレー南蛮せいろ 駒沢大学,駒沢公園通り沿い 朝日屋

Curry-nam-bam Seiro Soba@Japanese Noodle Soba Restaurant ”Asahi-ya”.

Curry-nam-bam Seiro Soba@Japanese Noodle Soba Restaurant ”Asahi-ya”, Komazawa-Daigaku,Setagaya, Tokyo, Japan. カレー南蛮せいろ 駒沢大学 朝日屋2

at Komazawa-Daigaku, Setagaya-ku, Tokyo, Japan.

駒沢大学、駒沢公園通り沿いの蕎麦屋、朝日屋のカレー南蛮せいろ。

Curry-nam-bam Seiro Soba@Japanese Noodle Soba Restaurant ”Asahi-ya”, Komazawa-Daigaku,Setagaya, Tokyo, Japan. カレー南蛮せいろ 駒沢大学 朝日屋 店内1

Curry-nam-bam Seiro Soba@Japanese Noodle Soba Restaurant ”Asahi-ya”, Komazawa-Daigaku,Setagaya, Tokyo, Japan. カレー南蛮せいろ 駒沢大学 朝日屋 店内2

Curry-nam-bam Seiro Soba@Japanese Noodle Soba Restaurant ”Asahi-ya”, Komazawa-Daigaku,Setagaya, Tokyo, Japan. カレー南蛮せいろ 駒沢大学 朝日屋1

Curry Udon Noodle@Udon Noodle Restaurant “Nakagawa-Ya” komazawa-Daigaku, Setagaya-Ku, Tokyo,Japan 駒沢大学駅前 カレーうどん 中川屋/駒沢屋

Curry Udon Noodle@Udon Noodle Restaurant “Nakagawa-Ya”

駒沢 カレーうどん 中川屋 駒沢屋 Curry-Udon-Noodle Restaurant komazawa,Setagaya-Ku,Tokyo,Japan 3

at Komazawa-Daigaku, Setagaya-Ku, Tokyo, Japan.

駒沢大学駅前 カレーうどん 中川屋/駒沢屋

UDON is Japanese noodles made from wheat flour.

駒沢 カレーうどん 中川屋 駒沢屋 Curry-Udon-Noodle Restaurant komazawa,Setagaya-Ku,Tokyo,Japan 2

駒沢 カレーうどん 中川屋 駒沢屋 Curry-Udon-Noodle Restaurant komazawa,Setagaya-Ku,Tokyo,Japan 4

駒沢 カレーうどん 中川屋 駒沢屋 Curry-Udon-Noodle Restaurant komazawa,Setagaya-Ku,Tokyo,Japan 5

駒沢 カレーうどん 中川屋 駒沢屋 Curry-Udon-Noodle Restaurant komazawa,Setagaya-Ku,Tokyo,Japan 6

駒沢 カレーうどん 中川屋 駒沢屋 Curry-Udon-Noodle Restaurant komazawa,Setagaya-Ku,Tokyo,Japan 7

Tempura-Soba@Japanese Noodle SOBA Restaurant “Sagatani”, SHIBUYA, Tokyo, Japan. 渋谷東急デパート近く、蕎麦冷麦 嵯峨谷の天ざる

Tempura-Soba@Japanese Noodle SOBA Restaurant “Sagatani”.

at SHIBUYA, Tokyo, Japan.

SHIBUYA Japanese Noodle SOBA Restaurant 渋谷東急デパート近く蕎麦冷麦嵯峨谷7天ざる 天ぷら ざるそば Tokyo,Japan

渋谷東急デパート近く、蕎麦冷麦「嵯峨谷」の天ざる。天ぷら+ざるそば。

SOBA is Japanese noodles made from buckwheat flour.

SHIBUYA Japanese Noodle SOBA Restaurant 渋谷東急デパート近く蕎麦冷麦嵯峨谷2看板メニュー Tokyo,Japan

SHIBUYA Japanese Noodle SOBA Restaurant 渋谷東急デパート近く蕎麦冷麦嵯峨谷1外観 Tokyo,Japan

SHIBUYA Japanese Noodle SOBA Restaurant 渋谷東急デパート近く蕎麦冷麦嵯峨谷3食品サンプル Tokyo,Japan

SHIBUYA Japanese Noodle SOBA Restaurant 渋谷東急デパート近く蕎麦冷麦嵯峨谷4食券自動販売機 Tokyo,Japan

SHIBUYA Japanese Noodle SOBA Restaurant 渋谷東急デパート近く蕎麦冷麦嵯峨谷5食券自動販売機 Tokyo,Japan

SHIBUYA Japanese Noodle SOBA Restaurant 渋谷東急デパート近く蕎麦冷麦嵯峨谷6店内 Tokyo,Japan